Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/320/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xl_320_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:43 , wersja 1
Numer: XL/324/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
Załączniki:
xl_324_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:47 , wersja 1
Numer: XL/321/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
Załączniki:
xl_321_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:44 , wersja 1
Numer: XL/322/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
Załączniki:
xl_322_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:45 , wersja 1
Numer: XL/323/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
xl_323_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:46 , wersja 1
Numer: XL/319/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xl_319_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:43 , wersja 1
Numer: XL/318/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
Załączniki:
xl_318_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 14:41 , wersja 1
Numer: XXXIX/317/2014, Z dnia: 23.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec
na lata 2014-2019''.
Załączniki:
xxxix_317_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.02.2014 08:59 , wersja 1
Numer: XXXIX/315/2014, Z dnia: 23.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Załączniki:
xxxix_315_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.02.2014 08:56 , wersja 1
Numer: XXXIX/316/2014, Z dnia: 23.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu
wydatków w tym zakresie.
Załączniki:
xxxix_316_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.02.2014 08:58 , wersja 1
Numer: XXXVIII/301/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Załączniki:
xxxviii_301_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 13.01.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 13.01.2014 14:44 , wersja 1
Numer: XXXVIII/309/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xxxviii_309_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 30.01.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 30.01.2014 14:38 , wersja 1
Numer: XXXVIII/312/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
Załączniki:
xxxviii_312_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 31.01.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 31.01.2014 07:38 , wersja 1
Numer: XXXVIII/310/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
Załączniki:
xxxviii_310_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 30.01.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 30.01.2014 14:51 , wersja 1
Numer: XXXVIII/308/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie : zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
xxxviii_308_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 30.01.2014 14:52 , wersja 2
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony