Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec .
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.10.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.10.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony