Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r.
9. Analiza gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mielec.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 
Początek strony