Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1,40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.04.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.04.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 3 
Początek strony