Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec. (załącznik graficzny)

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej  dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.11.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 21.11.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 
Początek strony