Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

 
-    z w o ł u j ę   -


S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.   
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
  8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 16 marca  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.       

Podstawa prawna urlopowania:

Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.03.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony