Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :


1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrazeń dnia 25.03.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.03.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony