Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

 

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2017 roku  o godzinie  9.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.04.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony