Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98. (załącznik graficzny)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  15 grudnia  2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 08.12.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Początek strony