Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 13.02.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1849
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony